ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

کنترل دما

کنترل دمای پیش گرم قطعه قبل از جوشکاری