ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

ساخت تلمبه

مراحل اولیه مونتاژ اسکید الکتروموتور و تلمبه