ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

مونتاژ تلمبه

مونتاژ اولیه تلمبه چند فازی برای اولین بار در ایران