ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

Hammer Union 2" Fig 1502

Hammer Union 2" Fig 1502 

به سفارش شرکت مناطق نفت خیز جنوب